Leadership

Central office
Chashchin Pavel Leonidovich
Director of Roslesinforg
Zykov Aleksandr Sergeyevich
Senior Deputy Director
Tseluyev Andrey Vladimirovich
Deputy Director
Konovalova Lyudmila Vladimirovna
Deputy Director
Isayev Aleksey Aleksandrovich
Deputy Director